[svenska] po polsku >>>
23 februari 2020
- Sjunde söndagen under året

Evangelium
Matt 5:38–48
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.

Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.«
Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag med undantag av måndagar kl 18:30.
På söndagar som vanligt Högmässa kl. 12:00.
Mässan på polska kl. 9.30.
Expeditionen är öppen på tisdagar mellan kl.15.00 - 18.00.
En extra Mässa på polska varje lördag kl. 17.00

• På onsdag den 26 februari påbörjar vi en helig tid – fastan, under vilken vi ska förbereda oss för Kristi Uppståndelse – Påsken.

Askonsdagens gudstjänst med påläggning av aska äger rum i vår kyrka i Fittja – på polska kl. 17.00 och på svenska kl. 18.30.

• Korsvägsandakt under fastan kommer att hållas i St. Botvids katolska församling på fredagar efter kvällsmässan, ca kl. 19.00.

• Under sportlovet, v. 9 den 24 feb till 27 feb organiserar vi, liksom de föregångna åren, aktiviteter för barn och ungdomar från vår församling. Informationsblad finns utlagda vid anslagstavlan. Anmälan sker till kyrkoherden. Alla föräldrar, ungdomar och vuxna som kan tänka sig att hjälpa till under sportlovsaktiviteterna är välkomna att kontakta kyrkoherden senast fram till söndagen den 23 februari.

• Det är nu fyra år sedan ledamöterna i vårt pastoral- och ekonomiråd, valdes av församlingen. Enligt katolska kyrkans regler, ska vi därför ha nyval i år. Kyrkoherden kan söka dispens för ett par ledamöter som kan sitta kvar, men nya personer måste väljas fram till de resterande posterna. Valberedningen har haft sitt första möte och kommer att lämna ut blanketter, där man kan föreslå en kandidat. Kandidaterna måste vara minst 18 år gamla, konfirmerade samt skrivna i vår församling. Lämpliga kandidater är katoliker som lever ett moraliskt och på alla sätt ett representabelt katolskt liv, då de ska vara förebilder för övriga församlingsmedlemmar. Godkända kandidater är de som blivit föreslagna av två oberoende personer och som sedan godkänner sin nominering. Nyval kommer att hållas lördagen och söndagen den 18 och 19 april efter Mässorna. Förslag på kandidater ska vara inlämnade senast söndagen den 22 mars, varefter presentation av lämpliga kandidater sker söndagen den 29 mars.

• Förra söndagen samlade vi in under kollekten 1345 SEK. Hjärtligt tack för era gåvor till förra veckans kollekt.

• Efter välsignelsen är alla vänner och gäster inbjudna till kyrkkaffe.

• De som vill läsa läsningar under söndagsmässor eller hjälpa till med att ordna vårt kyrkkaffe kan skriva upp sig på listan. Alla är välkomna att engagera sig.


7 september 2013, Stiftsvallfärd till Vadstena

30 okt.- 2 nov. 2012 - Höstlov - barn- och ungdomsaktiviteter.

26 aug. 2012 - Tidningen DAGEN - en intervju med Fader Zdzislaw Lepper.

12 juni 2012 - Besök från S:t Eriks Katolska Domkyrka i Stockholm - fotoreportage.
4-8 juni 2012 - Ungdomar från S:t Botvid på vallfärd till Rom - fotoreportage.
2 juni 2012 - Utflykt till Skokloster, Märsta och Uppsala - fotoreportage.
26 maj 2012 - Första Heliga Kommunionen - fotoreportage.
20 maj 2012 - Konfirmationens sakrament - fotoreportage.
RESTULTAT AV KYRKOVALET
Val till pastoral- och ekonomiråd i St Botvids Katolska Församling i Fittja
den 22 april 2012. >>>
Kyrkovalet - fotoreportage.
Sportlov 2012 - aktiviteter för barn och ungdomar i vår församling.
29 januari 2012 - introduktion av Johannes Boskos reliker i vår kyrka
7 januari 2012 - Kyrkoherdeinstallation i den nybildade S:t Botvids
Katolska Församling i Fittja
BILDARKIV >>>
S:t Botvids Katolska Kyrka
FÖR ALLAS TREVNAD >>>home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp