KRÖNIKA >>>
BILDARKIV >>>

Intervju med Fader Zdzislaw Lepper

1. Hur viktig är katekesen i församlingens liv och vilken roll spelar lekmännen för katekesen?

Katekesen i församlingen är ett grundläggande element inom förmedlingen av tron, såväl gentemot barn och ungdomar som vuxna. Dessutom är den en viktig komplettering av katekesen som bör finnas i familjen och som framför allt föräldrarna bör förmedla till sina barn.
I våra församlingar är det oftast så att det är just lekmännen som är de som undervisar om Gud och är kateketer. Bristen på präster och ordenssystrar gör att deras roll är oersättlig och mycket viktig. Utan lekmännens hjälp skulle en församlings kyrkoherde inte kunna organisera katekes i sin församling.
I min församling finns 10 ordinarie lekmannakateketer och 2 präster, som är engagerade i katekesen. De utför ett mycket vackert jobb. De ger av sin fritid, ofta med personliga uppoffringar, för att förmedla Evangeliet, vår katolska tros sanningar.

2. Hur skulle du definiera prästens roll i det kateketiska arbetet?

Prästens roll i det kateketiska arbetet kan man definiera som en herdes tjänst, som en andlig hjälp för de unga, barnen och ungdomarna, men också för lekmännen som undervisar. Man måste omge dem med själavårdande omsorg, försöka skapa en god atmosfär av samarbete och kunna uppskatta deras engagemang i denna tjänst.

3. Vilka positiva tecken i vårt samhälle, anser du kan hjälpa oss att bli bättre i att förstå och i att jobba med katekesen?

Jag tror att den svåra situationen för den katolska Kyrkan i det svenska samhället, det att vi är i minoritet och att vår tro ofta spelar en mindre viktig roll och ofta är hårt kritiserad – skulle kunna bli en orsak, en positiv impuls, till att lära känna sin tro bättre, att engagera sig mer i sin församling, sin familj eller skola. En orsak att vittna om sin tro, även inom den kateketiska verksamheten.

4. Vilka utmaningar har vi som Kyrka i Sverige för att katekesen skall bli mer levande?

En mycket viktig uppgift för Kyrkan borde vara att engagera ungdomarna mera i katekesen. Man borde också lägga mera tyngd på att undervisa föräldrar och andra vuxna. Det är naturligtvis en svår uppgift, särskilt i små församlingar, varifrån ungdomar ofta flyttar till större städer och den andliga personalen består av endast en präst.

5. Hur skall man uppmuntra och hjälpa lekmän att våga engagera sig i katekesen och stanna? Hur gör du i din församling?

Jag tror att ett mycket positivt element för att inge mod och hjälpa lekmän att engagera sig i katekesen är prästens förmåga att uppskatta deras roll och att kunna säga tack för att du finns och gör detta goda för dessa minsta.
En liten enkel gest av tacksamhet, som t ex en inbjudan till julbord, en liten gåva i form av ett presentkort, en gemensam studieresa, för att lära sig något mer av andra.
I min församling har man på sistone initierat en gemensam frukost för kateketerna före trosundervisningen. Under denna kan man tala om förekommande problem eller uppgifter som kateketerna i församlingen står inför. I samarbete med KPN har vi organiserat en kurs för kateketer på Pastoralcentrum. Jag har intrycket att kursen blev mycket lyckad och förde med sig mycket gott till oss alla.
Det gäller dock alltid att komma ihåg att allt det som vi gör i trosundervisningen, bör vi göra för Kristus, för Kyrkans bästa och i omsorg om varje enskild människa och inte bara för en särskild prästs skull.
home back2012 © S:t Botvids Katolska Församlingtopp